Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


LIDUINA GEBEDEN     <=terug


teksten: Lidwien Meijer

 

Openingsgebed

Eeuwige God, van licht en trouw, in verhalen van mensen, gaat uw naam door de wereld:

Dat Gij ons nabij wilt zijn, God met ons.

Liduina heeft op bijzondere wijze uw kracht ontvangen en uitgezonden, naar velen,

En door woelige tijden heen, ook naar ons. Geef dat we dit mogen bewaren en doen groeien.

 

Gebed

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor alle jonge meisjes van onze tijd die staan voor levenskeuzes. Dat zij zich niet laten bepalen door verwachtingen van buiten, van familie, omgeving, van alle eisen die de maatschappij hen stelt. Dat ze hun hart mogen volgen. Dat ze zich vrij mogen voelen.

 

Gebed

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor alle mensen die onder ogen moeten zien, dat ze ziek zijn, dat ze niet meer beter worden. Om geduld, om wijsheid en vertrouwen. Ook bidden we om beterschap als het mogelijk is.

 

Gebed

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor allen die rondom onze zieken staan. Familieleden en vrienden, artsen, verpleegkundigen, pastores,

Om deskundigheid en goede zorg, en wijze raad. Om oog en oor voor de zieke, afhankelijke medemens. Om echte aandacht en ruimte voor hen,

 

Gebed

Dank U God, voor alle kleine en grote wonderen in onze levens. Voor momenten van geluk, van geraakt zijn, van verwondering. Help ons er oog voor te hebben. Help ons ze te waarderen, te erkennen als tekenen van uw Rijk op aarde.

 

Gebed

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor onszelf. Dat we in staat mogen zijn te delen, alles wat we in huis hebben, onze materie, onze talenten, ons licht… hoe bescheiden ook. We bidden om vertrouwen daarin, dat we mogen leven in het besef dat het de moeite waard is, dat het genoeg is wat we te geven hebben.

En laat ons zien dat ons delen vermenigvuldigen is.

 

Gebed om inspiratie

Op voorspraak van Liduina, bidden we om inspiratie. Dat we ons steeds weer mogen laten voeden door de rijke bronnen van onze geloofstraditie. De verhalen van Jezus en van al die  vele heiligen, de geschiedenis door. In ons gebed, in de stilte. In ons zingen, in ons leven van alle dag. Dat wij die dagelijkse dingen mogen heiligen. Dat we U, eeuwige God erin mogen ontmoeten.

 

Gebed om zegen

God van Licht en Liefde, op voorspraak van de heilige Liduina

bidden we hier vanavond om zegen over deze kerk en deze kapel.

Dat mensen die hier komen, om te bidden om een kaars te branden, om U te zoeken,

hier gevoed mogen worden, gesterkt en getroost.

Dat ze hier terug mogen komen, telkens weer.

 

Slotgebed

Zend Gij ons weer op weg, God, wij mensen uit deze stad, waar Liduina heeft geleefd. Help ons haar gedachtenis in ere te houden, opdat zij voortleeft in ons, dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

==================

GEBED VOOR ZIEKEN
God, die de H. Liduina in haar langdurige ziekte tot een wonder van geduld en liefde gemaakt hebt en haar met Uw heilige wondetekenen begenadigde, opdat zij met Christus aan het kruis gehecht, zich als een rein zoenoffer zou aanbieden voor de zonden der wereld; wij danken U, omdat Gij in haar aan alle gelovigen, maar vooral aan alle zieken, een voorspraak en een toonbeeld hebt gegeven. Wij bidden U, dat Gij op haar gebed aan de zieken de genezing zult geven. Verheerlijk daardoor Uw nederige dienstmaagd en toon, dat haar edelmoedig lijden U welgevallig was.

Almachtige God, indien hun genezing echter niet met Uw goddelijke plannen overeenstemt, dan vragen wij U door de voorbede van de H. Liduina een dapper hart en een sterke wil voor onze zieken, opdat ook zij hun ziekte in geduld en liefde zullen dragen. Leer hen, evenals Liduina, hun ziekte te maken tot een aangename gave, die Uw rechtvaardige toorn om de ongerechtigheid der mensen in erbarming doet overgaan, en tot een offerande, die Uw genade laat neerkomen op het werk der priesters en missionarissen over de gehele wereld, opdat het weldra één kudde in de ene ware schaapstal zal zijn. Amen.

 

(Uit: NOVENE ter ere van de H. LIDUINA, uitgave: “St. Liduina Comité” – Schiedam – 1951)
<=terug